ประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)


   G1.ประชาชนสุขภาพดี
   G2.ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพตามมาตรฐาน
   G3.ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ด้านสยบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)


   G4.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   G5.ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค มีประสิทธิภาพ
   G6.โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
   G7.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ br

ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)


   G8.บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน

แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)


   G9.ระบบบริหารจัดการ การเงินการคลังมีประสิทธิภาพ
   G10.ระบบเทคโนดลยีสารสนเทศมีคุณภาพ
   G11.มีการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วิดีทัศน์

ผู้บริหาร

...

นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

โทรศัพท์ 098-5424635