ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ประกวดราคาเช่าเครื่องรับภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแทพย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-12 11:33:45
2ประกศเผยแพร่แผน จ้างเหมาอาคารโรงไฟฟ้า2019-12-12 11:22:23
3ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงลานคอนกรีต2019-12-12 11:29:54
4ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงลานคอนกรีต2019-12-12 13:45:19
5ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาขยายเขตสายไฟฟ้า2019-12-12 11:24:56
6รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)2018-12-18 11:33:30
7สัญญายืมเงินสวัสดิการ2017-04-18 11:00:18
8แบบขออนุมัติไปราชการ2017-04-18 11:01:50
9แบบคำรับรองเงินเดือน2017-04-18 11:02:17
10แบบบันทึกข้อความ2017-04-18 11:03:05
11แบบสัญญายืมเงิน2017-04-18 11:05:16
12แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด2017-04-18 11:03:48
13แบบใบลาพักผ่อน2017-04-18 11:04:20
14ใบรูป 92017-04-18 11:05:50