รพ.เขมราฐ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รพ.เขมราฐ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค

      - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็คโทรนิค/การเบิกจ่ายและดูแลเวชภัณฑ์ยา

        การบริการงานเภสัชกรรม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      - อัตราค่าจ้าง ๔๐๐.- บาท/คาบ (กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน)

      - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

        ในสาขาวิชาการบัญชี/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การบัญชี/การตลาด หรือทาง

        ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     - รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

     - สอบคัดเลือกวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

     - ประกาศผลสอบวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

     - เริ่มปฏิบัติงาน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

๒. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่งานควบคุมโรค

     - เก็บรวบรวมมูลฝอยจากจุดพักไปยังที่พักมูลฝอย

     - ดูแลความสะอาดบริเวณที่พักมูลฝอย / บ่อบำบัดน้ำเสีย

     - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งซ่อมแซมและดูแลระบบประปา

     - อัตราค่าจ้าง ๓๐๐.- บาท/คาบ (กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน)

      - เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

      - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า

     - รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

     - สอบคัดเลือกวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

     - ประกาศผลสอบวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

     - เริ่มปฏิบัติงาน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

 

***ผู้ใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดทางขึ้นสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก หรือ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๔๕-๔๙๑-๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๗***

วันที่ประกาศข่าว : 2019-06-13

ปรับปรุงล่าสุด : 2019-06-13

จำนวนการเข้าชม : 1316