ข้อมูลทั่วไป

แนะนำโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขมราฐ(Khemmarat Hospital)
ที่อยู่ :                       135 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เนื้อที่ :                      โดยประมาณ 48ไร่ 
เบอร์โทรศัพท์ :          045-491182, 045-491666  โทรสาร: 045-491666
Homepage:                http://www.khemmarathospital.com
ต้นสังกัดในส่วนกลาง :  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่:        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะบริการ
จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ :   จำนวน 84 เตียง
ระดับของการให้บริการ :                โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้การดูแล :        ผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา)

วิสัยทัศน์(VISION)
โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

พันธกิจ(MISSION)
1.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
4.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (TARGET)
พัฒนาบริการเชิงรุก เน้นบริการเวชศาสตร์ครอบครัว
ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประชาชนมีสุขภาพดีจากการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ

ค่านิยม
ค่านิยมในด้านความเชื่อและมุ่งหวังของบุคลากรโรงพยาบาลเขมราฐคือ K H E M
K = knowledge องค์กรแห่งการเรียนรู้
H = Health and safety สุขภาพดีและปลอดภัย
E = Expertise มีความเชี่ยวชาญ
M = Moral คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเขมราฐคือ - ตรงต่อเวลา(T = Time)
- มุ่งเน้นลูกค้า(C = Customer)
- ทำงานเป็นทีม(T = Team)
- รักษาสิ่งแวดล้อม(E = Environment)
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (C = Continuous Improvement)

เข็มมุ่ง(Focus) ปี 2558
 • พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตให้มีคุณภาพ
 • พัฒนาระบบการจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาสมรรถนะเฉพาะสาขาวิชาชีพ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการและการบริการ
 • ส่งเสริมวิชาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการบริการ
 • ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
  ลำดับที่
  รายชื่อ
  ตั้งแต่ พ.ศ.
  ถึง พ.ศ.
  1
  นายแพทย์เสถียร  จันทรธีรกิตติ
  2520
  2522
  2
  นายแพทย์จักรพันธ์  เอื้อนรเศรษฐ์
  2522
  2524
  3
  นายแพทย์พรเจริญ  เจียมบุญศรี
  2524
  2524
  4
  นายแพทย์สมฤทธิ์  วงศ์มโนวิสุทธิ์
  2527
  2529
  5
  นายแพทย์พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
  2529
  2532
  6
  นายแพทย์สมศักดิ์  โอภาสตระกูล
  2532
  2539
  7
  นายแพทย์ชัยพร  พรหมสิงห์
  2539
  2544
  8
  นายแพทย์ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
  2544
  ปัจจุบัน