บุคลากร

ทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข: อำเภอเขมราฐ มีสถานบริการสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง ดังนี้

รายการ
จำนวน (แห่ง)
หมายเหตุ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาล

  1. ขนาด 60 เตียง
  2. รพ.สต. ขนาดใหญ่
  3. รพ.สต. ขนาดกลาง
  4. รพ.สต. ขนาดเล็ก
  5. ศสช. ในโรงพยาบาล**

* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.ต.)
** สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

1
1
8
1
1

เปิดบริการจริง 84 เตียง

สถานบริการเอกชน
โรงพยาบาล
คลินิกแพทย์
คลินิกทันตกรรม
สถานพยาบาล
คลินิกแพทย์แผนไทย
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ


0
3
3
30
3
8
1

 

อัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลเขมราฐ

สาขาวิชาชีพ
จำนวน (คน)
หมายเหตุ
แพทย์
ุ6
 
ทันตแพทย์
3
 
เภสัชกร
5
 
นักจัดการงานทั่วไป
1
 
พยาบาลวิชาชีพ
72
 
นักวิทยาศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
6
 
นักกายภาพบำบัด
2
 
นักวิชาการสาธารณสุข
6
 
นักวิชาการพัสดุ
2
 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
1
 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5
 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน
8
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
3
 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
5
 
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย
1
 
นักการแพทย์แผนไทย
1
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
2
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3
 
เจ้าพนักงานธุรการ
2
 
นายช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค
1
 
ลูกจ้างประจำ
16
 
ลูกจ้างชั่วคราว
78
 
ลูกจ้างรายวัน
16
 
รวม
247