ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

วิสัยทัศน์ (vision) : :

โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

 

พันธกิจ(MISSION)


1.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
4.พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม(KHEM)


K = knowledge องค์กรแห่งการเรียนรู้
H = Health and safety สุขภาพดีและปลอดภัย
E = Expertise มีความเชี่ยวชาญ
M = Moral คุณธรรมจริยธรรม